Algemene voorwaarden

Art.1
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de in de overeenkomst  beschreven apparaten eigendom zijn en blijven van de verhuurder. De huurder verbindt er zich dan ook toe alle derden en eventuele schuldeisers hiervan te verwittigen zodat vermelde apparaten niet vatbaar zijn voor enig beslag uit welke hoofde ook. In elk geval verbindt de huurder er zich toe bij inbeslagneming van vermelde apparaten de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De huurder verbindt er zich tevens toe de toestellen op hun plaats te laten, aangesloten op het net en klaar voor gebruik, zorg te dragen voor de toestellen als een “goede huisvader”, bij een defect de verhuurder onmiddellijk te verwittigen, alle geplaatste toestellen te laten verzekeren tegen brand, waterschade, diefstal, enz. Elk risico tijdens de huurperiode is immers ten laste van de huurder. Bij verlies of totale beschadiging van een apparaat is de vergoeding gelijk aan de nieuwwaarde van dit apparaat.

De huurder verbindt er zich eveneens toe in zijn uitbating geen andere gelijkaardige of aanverwante toestellen, dan deze voorkomend van de verhuurder, te plaatsen of te laten plaatsen. Ingeval de huurder zijn handelsactiviteit zou stopzetten, zowel tijdelijk als definitief, verbindt hij er zich toe, tijdens de duur van het huidig contract, huidige samenwerkingsovereenkomst opnieuw na te leven bij het opstarten van een handelsinstelling van dezelfde aard en dit voor de nog lopende termijn en aan dezelfde voorwaarden. De huurder zal de nodige voorzieningen treffen qua elektriciteit, water e.d.m. opdat de apparaten optimaal kunnen functioneren.

De huurder zal enkel de grondstoffen in de apparaten gebruiken dewelke geleverd worden door de verhuurder. Indien het jaarlijks vooropgestelde minimum verbruik niet gehaald wordt, zullen de niet geleverde goederen gefactureerd worden of wordt de standaard huur/toestel aangerekend met terugwerkende kracht tot maximum 12 maand, tenzij anders vermeld op voorpagina.

Art. 2
De duur van de overeenkomst wordt bepaald op de voorzijde. Na deze periode zal de overeenkomst telkens stilzwijgend worden hernieuwd voor een periode van één jaar tenzij één van de partijen schriftelijk en per aangetekende post de overeenkomst hadden opgezegd met respectering van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende termijn.  

Art. 3
De goederen worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd. Klachten dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na levering of plaatsing.

Art. 4
Ingeval van contractuele tekortkoming in hoofde van huurder zal door verhuurder een aangetekend schrijven verstuurd worden met het uitdrukkelijk verzoek de toestand te regulariseren en of een eind te stellen aan het gekritiseerd gedrag en dit binnen de 48 uur.
Indien aan dit verzoek geen gunstig gevolg wordt verleend binnen de gestelde termijn zal de overeenkomst onmiddellijk beëindigd worden ten nadele van de huurder zonder verdere formaliteiten.
In afwijking van voorgaande bepalingen is de verhuurder nochtans gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding, noch vooropzeg en zonder enige formaliteit te moeten vervullen ingeval van:
1.        liquiditeit van het handelsfonds van de huurder;
2.        aanvraag tot concordaat of faling door de huurder;
3.        opzettelijke beschadiging of vernieling van een toestel, zowel door derden als door de huurder;
4.        het verhinderen van nazicht van toestellen of opmaken van een afrekening;
5.        een mindere opbrengst dan het aangegeven minimum vermeld in de overeenkomst en dit gedurende drie opeenvolgende maanden;
6.        en in het algemeen belang bij niet-naleving van één der voorwaarden van onderhavige overeenkomst.

 Ingeval de huurder na ondertekening van de overeenkomst zou weigeren dat er apparaten worden geplaatst door de verhuurder zal de schadevergoeding forfaitair bepaald worden op één jaar huur per apparaat. Bij niet naleving van de contractuele bepalingen door de huurder en die aanleiding geeft tot de verbreking van de overeenkomst  bij toestellen in huur zal deze partij aan de verhuurder de resterende maandelijkse huurgelden betaald worden als schadevergoeding De huurder verzaakt uitdrukkelijk aan de toepassing van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 5: overdracht van de rechten van de huurder
Wanneer de huurder de intentie zou hebben zijn handelsfonds over te dragen, de inbreng in een vennootschap inbegrepen, het in huur of in beheer te geven of, meer algemeen, het niet langer persoonlijk uit te baten, dan verbindt hij er zich toe het ontwerp van de akte van overdracht mede te delen aan de verhuurder en de verhuurder algemeen en schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intenties. Deze informatie heeft namelijk betrekking op de financiële voorwaarden van de uitbating. De huurder blijft solidair gehouden met zijn opvolger voor alle verplichten van het contract behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke ontslag door de verhuurder. Ingeval de huurder ten gepaste tijd de vereiste noodzakelijke vergunningen niet zou bekomen, of deze in de loop van de huidige samenwerkingsovereenkomst door bevoegde instanties zou ingetrokken worden, verbindt hij er zich toe zijn exploitatie over te laten met inbegrip van de hierbij aangegane verbintenissen.

Art. 6
Beide partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe de verbintenissen vervat in onderhavige overeenkomst op te leggen aan diegenen die hun handelszaak zouden overnemen.

Art. 7
Op de overeenkomst is de Belgische Wetgeving van toepassing en voor de  beslechting van eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Winkelmandje

0 €Totaal
» Naar kassa

programming & webdesign by exsited webdesign